Posted on

Trella Hemmerly – 1932-11-20

Sunday, November 20, 1932
[No entry]