Posted on

Trella Hemmerly – 1943-11-17

Wednesday, November 17, 1943
[No entry]