Posted on

Trella Hemmerly – 1943-11-14

Sunday, November 14, 1943
[No entry]