Posted on

Trella Hemmerly – 1943-11-07

Sunday, November 7, 1943
[No entry]