Posted on

Trella Hemmerly – 1933-11-29

Wednesday, November 29, 1933
[No entry]