Posted on

Trella Hemmerly – 1933-11-26

Sunday, November 26, 1933
[No entry]