Posted on

Trella Hemmerly – 1933-11-22

Wednesday, November 22, 1933
[No entry]