Posted on

Trella Hemmerly – 1933-11-19

Sunday, November 19, 1933
[No entry]