Posted on

Trella Hemmerly – 1933-11-15

Wednesday, November 15, 1933
[No entry]