Posted on

Trella Hemmerly – 1933-11-12

Sunday, November 12, 1933
[No entry]