Posted on

Trella Hemmerly – 1932-11-16

Wednesday, November 16, 1932
[No entry]