Posted on

Trella Hemmerly – 1931-11-25

Wednesday, November 25, 1931
[No entry]