Posted on

Trella Hemmerly – 1931-11-22

Sunday, November 22, 1931
[No entry]