Posted on

Trella Hemmerly – 1931-11-18

Wednesday, November 18, 1931
[No entry]