Posted on

Trella Hemmerly – 1931-11-15

Sunday, November 15, 1931
[No entry]