Posted on

Trella Hemmerly – 1931-11-11

Wednesday, November 11, 1931
[No entry]