Posted on

Trella Hemmerly – 1931-11-08

Sunday, November 8, 1931
[No entry]