Posted on

Trella Hemmerly – 1931-11-04

Wednesday, November 4, 1931
[No entry]